03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolska svetovalna služba

 

Temeljni cilj svetovalnega dela je optimalni razvoj otroka, ki se uresničuje prek dejavnosti pomoči, svetovanja, preventive ter načrtovanja in evalvacije. Svetovalna služba nenehno sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi ustanovami pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela ter ustvarjanju ugodne šolske kulture in klime. Prvič se s starši in njihovimi otroki srečava že pri vpisu v prvi razred, nato pa v času šolanja učence spremljava, jim nudiva pomoč in svetovanje. Svetovalno delo je usmerjeno predvsem v neposredno pomoč učencem z učnimi težavami, delo z nadarjenimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami ter v pomoč in svetovanje staršem. V 8. in 9. razredu se z učenci in njihovimi starši srečujeva še pogosteje, saj jim v okviru poklicne orientacije nudiva informacije, svetovanje in pomoč pri odločitvi za nadaljnje izobraževanje ter pri vpisu v srednjo šolo. Posebna pozornost se posveča tudi preventivnim dejavnostim, prostovoljnemu delu in spodbujanju humanitarnih dejavnosti.

Svetovalni delavki:
Janja Kropivc, socialna pedagoginja
Marjana Pintarič, psihologinja

Dostopnost