Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) ter šola kot celota v vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili kar se da konstruktivni in sodelujoči odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je optimalni razvoj otroka.

Svetovalni delavki sodelujeva na vseh področjih življenja in dela v šoli. Pri svojem delu slediva osnovnim načelom svetovanja: delamo v dobro učenca, upoštevajoč načeli prostovoljnosti in zaupnosti.

 

Področja svetovalnega dela:

Osnovna naloga svetovalne službe je osredotočena na učence šole. Pomembno nam je, da so učenci pri svojem delu oz. učenju uspešni, da se v šoli dobro počutijo, so vključeni in se med seboj družijo, dobro razumejo ter rastejo ob vsakodnevnih izkušnjah, ki jih prinaša pouk in ostale dejavnosti v šoli. Pri doseganju tega cilja sodelujeva z njimi, z zaposlenimi učitelji in vodstvom šole, s starši učencev in tudi z različnimi strokovnimi delavci izven naše šole.

V šolski svetovalni službi lahko starši poiščete informacije, nasvet oz. pomoč že pred vpisom vašega otroka v šolo, kot tudi ves čas šolanja vašega otroka. Prisluhneva vsem vprašanjem glede razvoja otroka, vključevanja otroka v različne šolske dejavnosti, glede šolske prehrane, učenja, učne motivacije, morebitnih težav pri učenju, poklicne orientacije ter glede premagovanja vseh ostalih težav, s katerimi se v času šolanja sooča vaš otrok. Trudiva se zagotoviti pogoje za pozitiven in konstruktiven dialog.

1. VPIS V PRVI RAZRED

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

2. SVETOVALNO-PREVENTIVNO DELO

Svetovalna služba se vključuje v delo oddelkov s svetovalno-preventivnim delom z namenom izboljšanja razredne klime in šolske kulture. Učence seznanjamo z zdravim načinom življenja in jih vključujemo v različne preventivne dejavnosti za krepitev duševnega zdravja, spodbujamo  proaktivno vedenje, prostovoljstvo, … Preko različnih projektov spodbujamo učence k aktivnemu vključevanju v šolske in izvenšolske dejavnosti, s katerimi se povezujejo s širšim družbenim okoljem.

Namen svetovalno-preventivnega dela je tudi analiza šolske uspešnosti učencev in izboljšanje kvalitete učenja. S tem namenom se že v prvem razredu izvaja presejalna diagnostika, s katero ugotavljamo področja, na katerih je potrebno učencem pomagati pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev. V višjih razredih pa organiziramo in sodelujemo pri učni pomoči učencem.

3. POMOČ UČENCEM, KI  SE  SOOČAJO  Z  UČNIMI  TEŽAVAMI  

Učne težave, s katerimi se soočajo učenci, imajo različne vzroke, ki jih s pomočjo lahko bolj ali manj uspešno in hitro odpravimo. Lahko so kratkotrajne, prehodne, ali težje, kompleksnejše; nekatere so vezane na določen čas šolanja, nekatere lahko trajajo vse življenje. Lahko se pojavljajo le pri enem, dveh predmetih ali pa vplivajo na uspešnost pri vseh predmetih. Skratka, obravnava učnih težav je pri vsakem učencu individualna in drugačna.

Učencem s težavami v prvi vrsti pomaga učitelj med samim poukom ter ga povabi tudi k dodatnim uram pred oz. po pouku, v času razširjenega programa. V kolikor tovrstna pomoč ne zadostuje za premagovanje in odpravljanje težav, se v pomoč učencu vključi še svetovalna služba oz. v nižjih razredih še učitelj, ki izvaja dodatno individualno in skupinsko pomoč (ISP). V kolikor se ugotovi, da učenec potrebuje večji obseg pomoči za odpravljanje učnih težav oz. primanjkljajev, ovir, motenj, se v dogovoru s starši učenca vključi v postopek usmerjanja z namenom, da z odločbo pridobi dodatno strokovno pomoč (DSP) in ustrezne prilagoditve pri pouku. Za učence, ki so z odločbo usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se pripravi individualiziran program dela.

Koristne povezave:

Koncept dela Učne težave v OŠ

Učne težave v OŠ

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

 

4. NADARJENI UČENCI

povzeto po Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (povezava).

5. KARIERNA ORIENTACIJA

Karierna orientacija za učence poteka v sklopu obveznega in razširjenega programa od 1. do 9. razreda. V sklopu dejavnosti, ki jih za učence tretje triade pripravi šolska svetovalna služba pa sodijo:

   • poklicno informiranje v okviru roditeljskih sestankov, ur UOS, dogovorjenega individualnega svetovanja,
   • raziskovanje osebnih lastnosti in sposobnosti ter zahtev za opravljanje določenih poklicev,
   • zbiranje informacij o srednjih šolah, programih, poklicih, zaposlitvah, …
   • izpolnjevanje vprašalnikov za pridobitev informacij, ki so nam v pomoč pri svetovanju, npr. VPP, MFBT, Kam in kako, tudi v sodelovanju s Kariernim središčem ZRSZ,
   • predstavitve programov srednjih šol v Zasavju v okviru organiziranih predstavitev za starše in učence ter dni dejavnosti
   • predstavitev določenih poklicev oz. podjetij v Zasavju (dnevi dejavnosti),
   • usmerjanje, spremljanje in vodenje učencev pri celotnem postopku vpisa v srednjo šolo (in v dijaški dom),
   • individualno svetovanje,
   • informiranje o možnostih štipendiranja,

in še kaj novega se pripravi vsako leto za učence zadnje triade.

Koristne povezave:

spletna stran »mojaizbira.si« z informacijami o srednjih šolah, programih in poklicih

spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje

spletna stran Nacionalnega centra za informiranje in poklicno svetovanje

spletna stran MIZŠ z informacijami o vpisu v srednje šole

spletna stran MIZŠ z informacijami o vpisu v dijaške domove

spletna stran MIZŠ z informacijami o različnih možnostih štipendiranja

 

Aktiv šolske svetovalne službe

Šolsko svetovalno službo sestavlja aktiv strokovnih delavcev: socialna pedagoginja Janja Kropivc in psihologinja Marjana Pintarič ter mobilni sodelavki iz OŠ dr. Slavka Gruma – v šolskem letu 2022/23 specialna in rehabilitacijska pedagoginja Mojca Potočnik in inkluzivna pedagoginja Lara Lukač.

Če imate starši ali učenci vprašanja ali dileme o katerih bi se radi pogovorili, našli rešitev za težave, smo v svetovalni službi na voljo vsak dan med 7.00 in 14.00. Pokličete lahko tudi po telefonu ali nam pišete prek elektronske pošte.

 

Dostopnost