Skoči na glavno vsebino
+386 (0)3 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Predmetnik

Obvezni predmetnik 9-letne osnovne šole

razred
Predmet (tedensko ur) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
ANGLEŠKI JEZIK 2 2 2 3 4 4 3 3
DRUŽBA 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
GOSPODINJSTVO 1 1,5
NARAVOSLOVJE 2 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
1. IZBIRNI predmet 2/1 2/1 2/1
2. IZBIRNI predmet 1 1 1
3. IZBIRNI predmet 1 1 1
BIOLOGIJA 1,5 2
KEMIJA 2 2
FIZIKA 2 2

 

Dnevi dejavnosti

razred
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

Obvezni izbirni predmeti

V tem šolskem letu učenci 7., 8. in 9. razreda obiskujejo naslednje obvezne izbirne predmete:
– računalništvo: urejanje besedil (UBE), multimedija (MME), računalniška omrežja (ROM),
– robotika v tehniki (RVT),
– poskusi v kemiji (POK),
– likovno snovanje (LS1, LS2, LS3),
– izbrani športi (IŠP),
– šport za zdravje (ŠZZ),
– šport za sprostitev (ŠSP),
– obdelava gradiv: les (OGL),
– obdelava gradiv: umetne snovi (OGU),
– ples (PLE),
– filmska vzgoja (FV2),
– sodobna priprava hrane (SPH),
– ansambelska igra (ANI),
– načini prehranjevanja (NPH).

 

Neobvezni izbirni predmeti

V tem šolskem letu učenci 4., 5. in 6. razreda obiskujejo naslednje obvezne izbirne predmete:
– tehnika (NTE),
– računalništvo (NRA),
– umetnost (NUM),
– šport (NŠP).

 

Fleksibilni predmetnik

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali fleksibilni predmetnik pri posameznih predmetih. Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

 

URNIK OD 1. 9. 2022 DO 27. 1. 2023

GEO GEO ZGO ZGO BIO BIO DKE DKE LUM LUM
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
6.a 2 2
6.b 2 2
7.a 2 2
7.b 2 2
8.a 3 3
8.b 3 3 2 2

 

Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen utrjevanju in razširjanju vsebin posameznega področja ali predmeta. Organizira se za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanj. Tu se rešujejo težje naloge in pripravljajo različni seminarski projekti ter krajši izpisi iz literature. V okviru dodatnega pouka potekajo tudi priprave na posamezna predmetna tekmovanja.

 

Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo vrzeli v znanju ali težje sprejemajo novo učno snov. Oblike izvajanja so različne, od klasične v oddelku z individualno razlago in utrjevanjem do posvetovalne oblike, kjer se učenec in učitelj pogovorita o rezultatih učenčevega dela in o morebitnem nerazumevanju določene snovi. V ta namen so organizirane t. i. odprte ure dopolnilnega pouka.

 

Individualna in skupinska pomoč učencev s težavami

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem s specifičnimi učnimi in drugimi težavami ter nadarjenim učencem. Taka oblika pomoči poteka na dva načina.
Individualna in skupinska pomoč, ki jo izvajajo specialna pedagoginja, psihologinja ali učitelji. Učno delo poteka po posebnem urniku, ki ga pripravi izvajalec te pomoči. Po predmetniku za osnovno šolo je določeno 0,5 ure tedensko na oddelek. Časovni obseg pomoči določi izvajalka glede na otrokove potrebe in zmožnosti.

Dostopnost