03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Predmetnik

 

Obvezni predmetnik 9-letne osnovne šole

razred
Predmet (tedensko ur) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
ANGLEŠKI JEZIK 2 2 2 3 4 4 3 3
DRUŽBA 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
GOSPODINJSTVO 1 1,5
NARAVOSLOVJE 2 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
1. IZBIRNI predmet 2/1 2/1 2/1
2. IZBIRNI predmet 1 1 1
3. IZBIRNI predmet 1 1 1
BIOLOGIJA 1,5 2
KEMIJA 2 2
FIZIKA 2 2

 

Dnevi dejavnosti

razred
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

Obvezni izbirni predmeti

V tem šolskem letu učenci 7., 8. in 9. razreda obiskujejo naslednje obvezne izbirne predmete:
– računalništvo: urejanje besedil (UBE), multimedija (MME), računalniška omrežja (ROM),
– robotika v tehniki (RVT),
– poskusi v kemiji (POK),
– likovno snovanje (LS1, LS2, LS3),
– izbrani športi (IŠP),
– šport za zdravje (ŠZZ),
– šport za sprostitev (ŠSP),
– obdelava gradiv: les (OGL),
– obdelava gradiv: umetne snovi (OGU),
– ples (PLE),
– filmska vzgoja (FV2),
– sodobna priprava hrane (SPH),
– ansambelska igra (ANI),
– načini prehranjevanja (NPH).

 

Neobvezni izbirni predmeti

V tem šolskem letu učenci 4., 5. in 6. razreda obiskujejo naslednje neobvezne izbirne predmete:
– tehnika (NTE),
– računalništvo (NRA),
– umetnost (NUM),
– šport (NŠP).

 

Fleksibilni predmetnik

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali fleksibilni predmetnik pri posameznih predmetih. Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.

Glavni razlog, zakaj bomo izvajali fleksibilni predmetnik, je izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja, za dosego kvalitetnejšega znanja. Predvsem želimo:
▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne
metode poučevanja;
▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.

V okviru fleksibilnega predmetnika lahko izvajamo tudi izbirne predmete, in sicer v obliki blok ur, torej dveh strnjenih ur.

Ker bodo zaradi fleksibilnega predmetnika nekateri predmeti potekali samo pol šolskega leta, bodo imeli učenci nekatere predmete samo v 1. polletju, druge pa samo v 2. polletju. Pri sestavi obeh urnikov bomo pazili, da sta oba enako zahtevna in da je v obeh polletjih približno enako število ur.

ZAKAJ FLEKSIBILNI PREDMETNIK?

Učinki, ki jih želimo doseči, so predvsem:
a. povečanje raznolikosti metod in oblik dela pri učenju in poučevanju;
b. vnašanje sodobnih oblik pouka;
c. lažja in kvalitetnejša organizacija dela;
d. povečanje medpredmetnega povezovanja in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
e. razbremenitev učencev in učiteljev ter posledično povečanje zadovoljstva pri delu na šoli;
f. učinkovitejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in dolgoročno večjo kakovost znanja.

URNIK OD 1. 9. 2022 DO 27. 1. 2023

GEO GEO ZGO ZGO BIO BIO DKE DKE LUM LUM
I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
6.a 2 2
6.b 2 2
7.a 2 2
7.b 2 2
8.a 3 3
8.b 3 3 2 2

Šola lahko v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov. Fleksibilni predmetnik daje šoli večjo avtonomijo in večjo strokovno odgovornost, saj šola lahko tedensko razporedi ure posameznih predmetov v ocenjevalnem obdobju.

 

Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen utrjevanju in razširjanju vsebin posameznega področja ali predmeta. Organizira se za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanj. Tu se rešujejo težje naloge in pripravljajo različni seminarski projekti ter krajši izpisi iz literature. V okviru dodatnega pouka potekajo tudi priprave na posamezna predmetna tekmovanja.

 

Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo vrzeli v znanju ali težje sprejemajo novo učno snov. Oblike izvajanja so različne, od klasične v oddelku z individualno razlago in utrjevanjem do posvetovalne oblike, kjer se učenec in učitelj pogovorita o rezultatih učenčevega dela in o morebitnem nerazumevanju določene snovi. V ta namen so organizirane t. i. odprte ure dopolnilnega pouka.

 

Individualna in skupinska pomoč učencev s težavami

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem s specifičnimi učnimi in drugimi težavami ter nadarjenim učencem. Taka oblika pomoči poteka na dva načina.
Individualna in skupinska pomoč, ki jo izvajajo specialna pedagoginja, psihologinja ali učitelji. Učno delo poteka po posebnem urniku, ki ga pripravi izvajalec te pomoči. Po predmetniku za osnovno šolo je določeno 0,5 ure tedensko na oddelek. Časovni obseg pomoči določi izvajalka glede na otrokove potrebe in zmožnosti.

Dostopnost