Skoči na glavno vsebino

Hišni red

Hišni red Osnovne šole Ivana Kavčiča in Podružnične šole Mlinše

Na podlagi 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/2005) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOŠ (Uradni list RS, št. 102/2007) ravnateljica šole izdaja Hišni red Osnovne šole Ivana Kavčiča, Izlake 4, Izlake, s katerim se določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora, ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

1. ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR

Šolski okoliš je določen v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ivana Kavčiča. Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema šolske prostore matične šole v stavbi Izlake 4 in PŠ Mlinše v stavbi Mlinše 14. Matična šola: zelenica, parkirišče in dvorišče. PŠ Mlinše: zelenica, parkirišče in dvorišče.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Poslovni čas administrativno-tehnične službe je od 6. do 14. oz. od 7. do 15. ure. Čas popoldanskega čiščenja je od 13. do 21. ure. Uradne ure so od 9. do 12. ure. Čas poučevanja in drugih dejavnosti pedagoških delavcev je opredeljen z urniki.

3. PRIHOD V ŠOLO

Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači po prihodu z avtobusa do pričetka pouka počakajo v garderobnih prostorih. Pri vstopanju v šolsko zgradbo smejo učenci uporabljati le glavni vhod (vhod z dvorišča in parkirišča).

4. ČAS POUKA

Čas pouka je za vsak razred ali skupino opredeljen z urnikom za vsako šolsko leto. Jutranje varstvo za učence 1. razreda je organizirano od 6.15 do 8.15 oz. do začetka pouka. Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje od 11.55 do 16.00 oz. do 14.25 ure.

5. KUHINJA IN JEDILNICA

Poslovni čas kuhinje je od 6.30 do 14.30 ure. Malica za učence 1. razreda matične šole je od 9.05 do 9.25 v razredih, za učence PŠ je od 9.05 do 9.25, za učence od 2. do 9. razreda pa od 9.55 do 10.15. Učenci 8. in 9. razreda malicajo v jedilnici, ostali pa v razredih. Deljenje kosil se začne ob 12.15 in zaključi ob 13. uri. Učenci od 1. do 5. razreda imajo kosilo v času podaljšanega bivanja oziroma varstva vozačev.

6. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA

Šolski prostor je namenjen izvajanju pouka in drugih dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela. V popoldanskem in večernem času šola na osnovi pogodb oddaja prostore in telovadnico zunanjim uporabnikom. Nadzor v šoli v času pouka, med odmori, pred poukom in po njem izvajajo vsi učitelji (dežurni učitelji) in drugi zaposleni ter vratar-informator.

7. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Delavci šole se stalno izobražujejo za varnost pri delu in nudenje prve pomoči. Za zagotavljanje prometne varnosti sodelujemo z zunanjimi institucijami. Izvajamo vsakoletne oblike izobraževanja in vaje evakuacije za požarno varnost.

8. VARNOST PRI POUKU

Učitelj poskrbi za pripravo delovnih strojev in površin, varne pripomočke in njihovo varno uporabo pri pouku, varno in nemoteno delo. Učenca, ki z neprimernim vedenjem moti izvajanje pouka, ustno opozori. V primeru neupoštevanja opozorila mora učenec delo opraviti izven oddelka ob nadzoru drugega učitelja.

9. VARNOST MED ODMORI

Za varnost med odmori ves čas skrbijo vsi delavci šole. Vsak učitelj ima v urniku določeno dežurstvo v določenih prostorih šole med odmori, pred poukom in po njem.

10. UKREPANJE OB POŠKODBAH

Najbližji učitelj poskrbi za varnost poškodovanca in vseh udeležencev, oskrbi poškodovanca, po potrebi obvesti starše in pokliče reševalno službo (112), obvesti tajništvo, vodstvo šole in izpolni poročilo o poškodbi.

11. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Vsak posameznik je dolžan skrbeti za osebno higieno. Poleg osebne higiene mora upoštevati tudi vsa ostala pravila o vzdrževanju reda in čistoče v šoli.

12. SPLOŠNA PRAVILA O VZDRŽEVANJU REDA V ŠOLI

Učenci: ­
– so v šolskem poslopju obuti v copate, ­
– so v telovadnici oblečeni in obuti v športno opremo, ­
– skrbijo za matično učilnico, ­
– dežurni učenci v vsakem oddelku poskrbijo za čistočo, v dogovoru z učiteljem pripravijo pripomočke za pouk,
– spoštujejo pravice učencev in delavcev šole,
– spoštujejo vzgojni načrt ter pravila hišnega in šolskega reda, ­
– redno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
– s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe, drugih učencev in delavcev šole (besedno nadlegovanje, fizično obračunavanje, nadlegovanje z otipavanjem…), ­
– se med odmori mirno pripravijo na pouk,
– po končani učni uri pospravijo svoj delovni prostor, počakajo del odmora z učiteljem, nato pa skupaj zapustijo razred, ­
– gredo takoj po pouku domov, v varstvo vozačev ali v oddelek podaljšanega bivanja, tako da se ne zadržujejo v okolici šole,
– učenci vozači pri odhodu na avtobus in na avtobusni postaji upoštevajo pravila varnega vedenja in navodila vratarja- informatorja oziroma delavca šole,
– iz šole ne smejo oditi med poukom in med odmori brez dovoljenja razrednika ali dežurnega učitelja, ­
– dežurni učenci v oddelku morajo javiti ravnateljici, pomočniku ravnateljice ali tajnici odsotnost učitelja pet minut po zvonjenju,
– med poukom in odmori v šolskih prostorih ne tekajo, se ne spotikajo, prerivajo in kričijo, ­
– fotoaparata ali na fotoaparata na mobilnem telefonu ne uporabljajo za fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja (Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov), ­
– v šolo prinašamo le šolske potrebščine in ne drugih predmetov, ki s šolskim delom niso povezani, ­
– med poukom morajo imeti izklopljen mobilni telefon.

Šolski prostor: ­
– vsak posameznik poskrbi za čistočo
– smeti ločeno odlagamo v koše, ­
– vsi skrbimo za odgovoren odnos do naravnega okolja, ­
– učenci sodelujejo v čistilnih akcijah in zbiralnih akcijah, ki jih organizira šola, ­
– učenci z zbiralnimi akcijami zbirajo stare baterije, zgoščenke, kartuše in drug odpadni material.

13. PRAVILA PREHRANJEVANJA

Učenci: ­
– šolsko torbo odložijo v garderobno omarico,
– v jedilnico prihajajo v copatah, ­
– si pred uživanjem hrane umijejo roke, ­
– upoštevajo navodila prisotnih delavcev šole,
– skrbijo za kulturno prehranjevanje in spoštljiv odnos do hrane, ­
– si prizadevajo, da med jedjo molčijo in ne motijo ostalih, ­
– za seboj pospravijo, ­
– iz jedilnice ne nosijo hrane.

Dežurni učenec posameznega razreda pripravi malico ter pospravi in počisti mize. Za red in čistočo v jedilnici poleg učencev skrbijo tudi dežurni učitelji.

14. SKRB ZA ŠOLSKI INVENTAR IN UČNE PRIPOMOČKE

Učitelji poskrbijo:
– za čistočo v učilnicah, ­
– za varno uporabo pripomočkov, ­
– za to, da učenci namenoma ne uničujejo inventarja.

Učitelji in učenci varčujejo z vodo, električno energijo, s toaletnimi brisačami in papirjem. Čistilke redno skrbijo za čistočo v učilnicah in drugih prostorih, hišnik opravlja redna dela v okviru vzdrževanja in manjša popravila.

15. POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA REDA

Ob morebitnih kršitvah hišnega reda šola ukrepa v skladu z veljavnimi pravnimi akti (Zakon o OŠ (Ur. l. RS 102/2007, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF, 63/13), Vzgojnim načrtom OŠ Ivana Kavčiča in PŠ Mlinše ter Pravili šolskega reda OŠ Ivana Kavčiča in PŠ Mlinše.

16. OBVEŠČANJE

Obvestila, vabila in druge informacije posredujemo v različnih oblikah. V času uradnih ur, govorilnih ur, na sestankih, objavimo jih na spletni strani, na oglasnih deskah, v šolski publikaciji, v pisnih obvestilih in na druge načine.

17. PRAVILA VEDENJA PRAVILA VEDENJA V PROSTORIH ŠOLE:

• vljudno pozdravljam,
• govorim, ko imam besedo,
• prisluhnem govorcu,
• uporabljam »čarobne« besede (hvala, prosim),
• vljudno ogovarjam odrasle,
• ne “divjam”,
• sem spoštljiv-a do ostalih,
• skrbno ravnam z opremo,
• skrbim za red in čistočo,
• ločujem odpadke,
• na stolu pravilno sedim,
• k pouku prihajam pravočasno,
• obute imam copate,
• ne žvečim žvečilnega gumija,
• mobilni telefon imam izključen …

PRAVILA NA HODNIKU:
• hodim po desni,
• se ne prerivam,
• ne vpijem,
• obut/a sem v copate,
• ne vozim se po ograji,
• pozdravljam odrasle,
• ne naslanjam se na ograjo,
• pazim na čistočo,
• ne uničujem šolskega inventarja.

PRAVILA V SANITARIJAH:
• zapiram vodo in straniščna vrata,
• počistim za seboj,
• umivam si roke,
• ne zadržujem se predolgo na stranišču.

PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI:
• ob prihodu v jedilnico si umijem roke,
• razporedim se v kolono in hodim za učiteljem,
• pri malici uporabljam servietke,
• hrano kulturno pojem (tiho, pri mizi svojega razreda) in pospravim za seboj,
• dežurni učenci so zadolženi za čiščenje,
• mirno čakam v vrsti za razdelitev kosila,
• pred odhodom počakam, da vsa skupina poje in pospravi,
• skupaj z učiteljem zapustimo jedilnico,
• enako skrbim za higieno tudi pri malici v razredu.

PRAVILA NA AVTOBUSNI POSTAJI IN V OKOLICI:
• mirno vstopam na avtobus in z njega
• pozdravljam učitelje, sošolce in mimoidoče,
• ne skačem na cesto,
• se ne prerivam in ne pretepam,
• cesto prečkam na prehodu za pešce,
• ne kadim in ne obiskujem gostinskih lokalov,
• ne pijem alkoholnih in ostalih pijač, ki vsebujejo prepovedane substance,
• skrbim za red in čistočo.

Dopolnjen Hišni red Osnovne šole Ivana Kavčiča Izlake in PŠ Mlinše, usklajen z Vzgojnim načrtom OŠ Ivana Kavčiča Izlake in PŠ Mlinše ter Pravili šolskega reda OŠ Ivana Kavčiča Izlake in PŠ Mlinše, začne veljati 1. 9. 2012. Na podlagi 60. e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 102/2007, z dne 9. 11. 2007) sprejema Svet šole OŠ Ivana Kavčiča Izlake in PŠ Mlinše.

Dostopnost